سفارش ترجمه

گام اول: انتخاب فایل

لطفا فایل را انتخاب کنید

تعداد کلمات در فایل :

اگر تعداد کلمات را می دانید در فیلد زیر وارد کنید. هزینه حدودی بر اساس تعداد کلمات درج می گردد، پس از بررسی توسط کارشناس قیمت دقیق به شما اعلام می گردد.

گام دوم: انتخاب زبان
گام سوم: نوع ترجمه
گام چهارم: نوع تحویل